• en
  • ru
  • tm

Täze habarlar

Cofem.com
Biz COFEM, S. A. kompaniýasynyň distribýutory

Biziň kompaniýamyz COFEM, S.A. (Ispaniýa) kompaniýasy tarapyndan Distribýutorlar we Instalýatorlar şahadatnamasyny aldy. COFEM, S.A. kompaniýasy 1973-nji ýylda esaslandyryldy we ýangyn we ýangyn duýduryşyny ýüze çykarmak ulgamlarynda 40 ýyldan köp iş tejribä eýedir.

Giňişleýin maglumat alyň
Biz PERCo enjamynyň ygtyýarlandyrylan gurnaýjylary bolduk

Biziň hünärmenlerimiziň okuwy geçendiklerini we PERCo enjamynyň “Ygtyýarlandyrylan gurnaýjylary” diýlen derejäni alandyklary barada uly buýsanç bilen habar berýäris, ýagny bu howpsuzlyk ulgamlary bilen işleşmek boýunça biziň kompaniýamyz tarapyndan berilýän hyzmatlarda üçin örän möhüm bolup durýar.

Giňişleýin maglumat alyň
“Cisco Select Certified Partner” derejesi

“Dogrulyk” kompaniýasynyň “Cisco Select Certified Partner” derejesini alandygyny uly şatlyk bilen Size buşlaýarys.

Giňişleýin maglumat alyň
«Dogrulyk HJ» öz bilim we başarnygyny artdyrmak arkaly gün-günden ösýär we özgerýär.

Ýakynda, DOGRULYK hojalyk jemgyýetiniň tehniki direktory - Erenkow Konstantin “Unify” kompaniýanyň ýörite okuwny geçip, üstünlikli synaglary tabşyryp, “Sales Specialist” şadatnamany aldy!

Giňişleýin maglumat alyň
Täze 2019 ýyl bilen

Hormatly we gadyrly kärdeşler, dostlar, hyzmatdaşlar, Sizi ýetip gelýän 2019 Täze ýyl bilen tüýs ýürkden gutlasymyz gelýär.

Giňişleýin maglumat alyň
“Macroscop” kompaniýa bilelikde seminar geçirildi

«Dogrulyk» kompaniýasy we hyzmatdaşy bolan rusiýanyň wideoyzarlamalary işläp düzme bilen işleşýän kompaniýasy bolan "Macroscop", ilkinji gezek bilelikde “IP-taslamalary”/ “Ulgamlaýyn wideoregistrator” diýen döwrebap mowzuk boýunça seminar geçirdiler.

Giňişleýin maglumat alyň
Macroscop-yň resmi hyzmatdaşy

Macroscop we «Dogrulyk» ylalaşyga gol çekdiler. Martyň aýynyň başyna “Dogrulyk” kompaniýasy Macroscop kompaniýasyny öz hyzmadaşlarynyň sanawyna goşmaklyk hakyndaky karara geldi. Gelinen karary uzaga goýman, “Dogrulyk” rusiýanyň innowasion kompaniýasy bolan Macroscop bilen hyzmatdaşlyk barada ylalasyk baglanşdy.

Giňişleýin maglumat alyň
Täze 2018 ýyl bilen

“Dogrulyk” kärhananyň işgärleri öz hyzmatdaşçylaryny we müşderilerini tüýs ýürekden ýetip gelýän Täze 2018 ýyl bilen gutlaýar!

Giňişleýin maglumat alyň
“Dogrulyk” kompaniýasy Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyga gatnaşdy

Köp ýyllyk iş tejribesine eýe bolmak we uly abraýdan peýdalanmak bilen, “Dogrulyk” hojalyk jemgyýeti 2017-nji ýylyň 17-nji sentýabryndan 2017-nji ýylyň 27-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherinde geçirilýän Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyga gönüden-göni gatnaşmaga hukuk aldy.

Giňişleýin maglumat alyň
Dogrulyk HJ “Axis Communications Silver Partner” derejesine eýe boldy

Biz, “Dogrulyk” kompaniýasy, wideogözegçilik, maglumatlary we hünärmen grafiki stansiýalary saklamak boýunça ulgamlaryň integratory (toplumlaýjy) hökmünde çykyş etmek bilen, “Axis Communications Silver Partner” tarapyndan dereje berlendigini uly guwanç bilen habar berýäris. Munuň özi biziň kompaniýamyzyň “Axis Communications” kompaniýasynyň önümleriniň we tehnologiýalarynyň esasynda sakçy we alysdan ulgamlaýyn wideogözegçiligi ulgamlary üçin toplumlaýyn çözgütleri üpjün ediji kompaniýa hökmünde doly mümkinçiliklere eýedigini we ygtyýarly bolup durýandygyny tassyklaýar.

Giňişleýin maglumat alyň
«Hitachi Data Systems» öwrenmek

2017-nji ýylyň 23-28 ýanwary aralygynda “Dogrulyk” hojalyk jemgyýetiniň iki sany inženeri “Unix Education Center” (Sankt-Peterburg ş., Russiýa) “Hitachi” maglumatlary saklaýyş ulgamyny gurnamak we sazlamak boýunça kursy geçdi, bu barada halkara nusgaly degişli şahadatnamalar tassyklaýar. “Unix Education Center” maglumatlary işläp taýýarlama merkezleri üçin enjamlary, şol sanda kärhana derejesindäki maglumatlary saklaýyş ulgamynyň öňde baryjy dünýä ýüzündäki öndürijisi bolan “Unix Education Center” kompaniýasynyň GDA döwletlerindäki ýeke-täk ygtyýarlandyrylan okuw merkezi bolup durýar.

Giňişleýin maglumat alyň
Täze 2017 ýyl bilen

“Dogrulyk” kärhananyň işgärleri öz hyzmatdaşçylaryny we müşderilerini tüýs ýürekden ýetip gelýän Täze 2017 ýyl bilen gutlaýar!

Giňişleýin maglumat alyň