Biziň hünärmenlerimiziň okuwy geçendiklerini we PERCo enjamynyň “Ygtyýarlandyrylan gurnaýjylary” diýlen derejäni alandyklary barada uly buýsanç bilen habar berýäris, ýagny bu howpsuzlyk ulgamlary bilen işleşmek boýunça biziň kompaniýamyz tarapyndan berilýän hyzmatlarda üçin örän möhüm bolup durýar.
PERCo kompaniýasy – şu pudagyň bäş sany dünýä belli öňdebaryjylarynyň biri bolmak bilen Russiýanyň howpsuzlyk enjamlarynyň iň uly öndürijisi bolup durýar. Şu kompaniýa tarapyndan öndürilýän önümler 90 sany döwletlerde eksport edilýär. PERCo söwda nyşany bolsa dünýäniň 20 sany döwletlerinde bellige alnan.
PERCo toplumlaýyn howpsuzlyk ulgamlaryny, iş wagtynyň girişine we hasabyna gözegçilik ulgamlaryny, elektron geçiriji, elektrik mehaniki turniketleri we gulplary öndürýär.