• en
  • ru
  • tm

Işiň görnüşleri

HOWPSUZLYK ULGAMLARYNY DÖRETMEK

“DOGRULYK HJ” şereketi öz müşderilerine dünýä belli öňdebaryjy öndürijileriniň öndüren enjamlaşdyrylyşyň esasyndaky iň döwrebap howpsuzlyk ulgamlarynyň döredilmegini hödür edýär. Biz hem döwlet, hem hususy hem-de korporatiw müşderilerimiz üçin açaryny towlaýmaly edip tabşyrmak şerti bilen islendik çylşyrymlylyk derejeli integrirlenen gorag ulgamlaryny işläp taýýarlamak we gurnamak boýunça tutuş işler toplumyny ýerine ýetirýäris.

QMATIC BILEN HYZMATDAŞLYK

Ýyldan-ýyla “DOGRULYK HJ” şereketi täze tilsimatlardan peýdalanmakda kämilleşýär. Biz ýene-de bir gezek bäsdeşlige ukyplydygymyzy subut etdik! Biziň şereketimiz Şwesiýanyň Q-MATIC şereketiniň resmi hyzmatdaşy bolup durýar (elektron nobatlar).

DISTRIBUSIÝA

“DOGRULYK HJ” Türkmenistanyň çäginde wideo gözegçilik gorag ulgamlarynyň, giriş gözegçiligi, gorag we ýangyn signalizasiýa enjamlarynyň esasy gurnaýjysy we ýaýradyjysy bolup durýar.