• en
  • ru
  • tm

Hyzmatdaşlarymyz

Cofem.com
COFEM, S. A.

COFEM, S.A. ýangyn duýduryşynyň salgy ulgamlary üçin professional enjamlarynyň önümçiligine ýöriteleşdirlendir...

Giňişleýin maglumatlar
PERCo - Rusiýanyň iň iri howpsuzlyk enjamlaryny öndürüjisi

PERCo – bu diňe önümçilik kuwwaty bolan rus kompaniýasy bolman, özünde hususy inžener-konstruktor bazasy hem bar. Bu kompaniýa 30 ýyldan gowurak tapgyrlaýyn howpsuzlyk enjamlaryny öndürmekde ýöriteleşdirilýär.

Giňişleýin maglumatlar
Macroscop – IP kameralary üçin professional programa üpjünçiligi

Macroscop –wideomaglumatlaryň şekillerini bu gaýtadan işleýän, analiz edýän, gorap saklaýan, wideoyzarlamalar üçin profesional programma üpjünçiligi.

Giňişleýin maglumatlar
«QMATIC» - DÜNÝÄ DEREJELI HILI DOLANDYRMAK

Qmatic – müşderilere hyzmat bermek prosessini has netijeli etmäge mümkinçilik berýän, hyzmatlaryň we nobaty dolandyrmaklygyň hilini ýokarlandyrmak boýunça elektron çözgütleriniň Şwesiýaly işläp taýýarlaýjysy, öndürijisi we üpjün edijisidir.

Giňişleýin maglumatlar
CAME – 40 ÝYLDAN GOWRAK AWTOMATLAŞDYRMA DÜNÝÄSINDE

CAME şereketi 1972-nji ýyldan başlap giriş, garaž we senagat derwezeleri üçin, awtoulag duralgalary we giriş gözegçiligi ulgamlary üçin awtomatikanyň giň gerimli köpdürliligini öndürýär, şeýle hem “akylly öý” we gorag signalizasiýa ulgamlaryny işläp taýýarlamak bilen meşgullanýar.

Giňişleýin maglumatlar
LAICE – WIDEO GÖZEGÇILIK ULGAMLARY ÜÇIN HÜNÄRMEN ENJAMLAŞDYRYLYŞ

LAICE Electronics – rowaçly we dinamiki ösýän şereketleriň biri bolup, häzirki wagtda, gorag maksatly wideo gözegçilik ulgamlary üçin hünärmen enjamlaşdyrylyşyň işlenilip taýýarlanmagynda we öndürilmegine öňdebaryjy orunlary eýeleýär.

Giňişleýin maglumatlar
GEOVISION – WIDEO GÖZEGÇILIK ÜÇIN ÝOKARY TEHNOLOGIKI ÖNÜMLER

GeoVision brendi ýokary tilsimatlaryň halkara bazarynda öňdebaryjylaryň biridir. Integrirlenen akylly wideo gözegçilik ulgamlary, gorag toplumlary, ýokary hilli meýilnama üpjünçiligi – bular we Geovision şereketiň beýleki işläp taýýarlan tilsimatlary tutuş dünýäde işjeň ulanylýar.

Giňişleýin maglumatlar
HIKVISION – WIDEO GÖZEGÇILIK ULGAMLARYNY ÖNDÜRMEK BOÝUNÇA DÜNÝÄ LIDERI

Hikvision özüniň esasy işjeňlik görnüşi hökmünde, bazarlara ýokary hilli önümleri we hyzmatlary üpjün etmäge mümkinçilik berýän tehniki innowasiýalary we işlenilip taýýarlanylan tilsimatlary hasaplaýar. Bularyň kömegi bilen bu brend 20 ýyllyk işjeňliginiň dowamynda, wideo gözegçilik ulgamynyň birnäçe innowasion nesillerini hödür etmek bilen, öňdebaryjy orunlary eýelemegi başardy.

Giňişleýin maglumatlar
CISCO – ÝOKARY TILSIMATLARYŇ LIDERI

CISCO – adamlaryň aragatnaşyk, gatnaşyk usullaryny we bilelikdäki işi üýtgedýän tor üsti bilen işleýän tilsimatlarda ýöreteleşýän dünýäniň iň bir iri şereketleriniň biridir.

Giňişleýin maglumatlar
AXIS COMMUNICATIONS - TORLY WIDEO GÖZEGÇILIK BAZARYNYŇ LIDERI

Axis Communications AB – şwed şereketi bolup, ol torly kameralaryň we gözegçilik ulgamlarynyň hem önümçiligi hem-de satuwy bilen meşgullanýar. Häzirki wagtda, Axis torly wideo gözegçilik bazarynyň öňdebaryjysydyr.

Giňişleýin maglumatlar