• en
  • ru
  • tm

Hyzmatlar

Taslamany işläp taýýarlamak

Howpsuzlyk ulgamlarynyň taslamasyny işläp taýýarlamaklyga bolan hünärmen çemeleşme – bu onuň üstünlikli girizilmeginiň (gurnalmagynyň, enjamlaşdyrylyşyň gurnalmagynyň, işe goýberilmeginiň) esasy we ygtybarly hem-de ýokary hilli işiniň kepilidir.

Gurnama

Howpsuzlyk ulgamynyň taslamasyny taýýarlamagyň hilinden başga, onuň işine geçirilen gurnama işleriniň hili hem täsir edýär.

Işe goýberme

Gurnalan enjamlary işe goýbermek taslamanyň täji bolup durýar we taslamada inženerleriň işiniň hiline we jogapkärçiligine ähli zat diýen ýaly baglydyr.

Tehniki hyzmat

Howpsuzlyk ulgamlaryna tehniki hyzmat etmek we reglament işleri – bu gorag bölüminiň tehniki serişdeleriniň işe ýaramlylygyny goldamaga gönükdirilen profilaktiki çäreleriniň ulgamydyr.