• en
  • ru
  • tm

DISTRIBUSIÝA

Проектирвоание-2

«DOGRULYK HJ» Türkmenistanyň çäginde wideo gözegçilik gorag ulgamlarynyň, giriş gözegçiligi, gorag we ýangyn signalizasiýa enjamlarynyň esasy gurnaýjysy we ýaýradyjysy bolup durýar.

Mundan başga-da, biz howpsuzlyk we wideo gözegçilik ulgamlarynyň taslamalaryny taýýarlamak çygrynda işleýän dünýä belli Axis Communications (Şwesiýa) markasynyň ygtyýarlandyrylan wekili bolup durýarys.

Kada bolşy ýaly, «DOGRULYK HJ» şereketiniň ähli gorag ulgamlary araçylaryň üsti bilen däl-de, eýsem gönüden-göni öndüriji firmalaryndan getirilýär we degişli döwlet edaralaryndan gerek bolan şahadatnamalary alynýar.

Görnüşine we öndüriji şerekete baglylykda, gorag enjamlarynyň we ulgamlarynyň kepillik möhletleri 1 ýyldan 3 ýyla çenli bolýar.

Has giňişleýin maglumatlary biziň iş dolandyryjylarymyzdan telefon arkaly alyp bilersiňiz: (+993 12) 93-67-77

SIZE MASLAHAT GEREKMI?

Maslahat soramak üçin öz öýjükli telefon belgiňizi ýa-da elektron salgyňyzy ýazyň.