• en
  • ru
  • tm
slide1-bg

Hünärmen wideo gözegçilik

slide2-bg

Maglumatlary saklamak

slide3-bg

Torenjamlary

slide4-bg

Serwerler we iş stansiýalary

slide5-bg

Ýangyn signalizasiýasy

slide6-bg

Giriş gözegçiligi

slide7-bg

Elektron
nobatlar

«DOGRULYK HJ»

Türkmenistanyň çäginde wideo gözegçilik gorag ulgamlarynyň, giriş gözegçiligi, gorag we ýangyn signalizasiýa enjamlarynyň esasy gurnaýjysy we ýaýradyjysydyr

BIZIŇ HYZMATDAŞLARYMYZ

«DOGRULYK HJ» müşderilere netijeli hyzmat bermekligi we çyzykly nobatlaryň dolandyrylyşyny gurnamak boýunça bütindünýä lideri bolan QMATIC – şereketiniň resmi hyzmatdaşy bolup durýar

TÄZELIKLER

“Macroscop” kompaniýa bilelikde seminar geçirildi
«Dogrulyk» kompaniýasy we hyzmatdaşy bolan rusiýanyň wideoyzarlamalary işläp düzme bilen işleşýän kompaniýasy bolan "Macroscop", ilkinji gezek bilelikde “IP-taslamalary”/ “Ulgamlaýyn wideoregistrator” diýen döwrebap mowzuk boýunça seminar… Все новости
Macroscop-yň resmi hyzmatdaşy
  Macroscop we «Dogrulyk» ylalaşyga gol çekdiler.  Martyň aýynyň başyna “Dogrulyk” kompaniýasy Macroscop kompaniýasyny öz hyzmadaşlarynyň sanawyna goşmaklyk hakyndaky karara geldi. Gelinen karary uzaga goýman,… Все новости
Täze 2018 ýyl bilen
“Dogrulyk” kärhananyň işgärleri öz hyzmatdaşçylaryny we müşderilerini tüýs ýürekden ýetip gelýän Täze 2018 ýyl bilen gutlaýar! Все новости
“Dogrulyk” kompaniýasy Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyga gatnaşdy
Köp ýyllyk iş tejribesine eýe bolmak we uly abraýdan peýdalanmak bilen, “Dogrulyk” hojalyk jemgyýeti 2017-nji ýylyň 17-nji sentýabryndan 2017-nji ýylyň 27-nji sentýabry aralygynda Aşgabat şäherinde… Все новости
Dogrulyk HJ “Axis Communications Silver Partner” derejesine eýe boldy
Biz, “Dogrulyk” kompaniýasy, wideogözegçilik, maglumatlary we hünärmen grafiki stansiýalary saklamak boýunça ulgamlaryň integratory (toplumlaýjy) hökmünde çykyş etmek bilen, “Axis Communications Silver Partner” tarapyndan dereje berlendigini… Все новости
«Hitachi Data Systems» öwrenmek
2017-nji ýylyň 23-28 ýanwary aralygynda “Dogrulyk” hojalyk jemgyýetiniň iki sany inženeri “Unix Education Center” (Sankt-Peterburg ş., Russiýa) “Hitachi” maglumatlary saklaýyş ulgamyny gurnamak we sazlamak boýunça… Все новости
Täze 2017 ýyl bilen
“Dogrulyk” kärhananyň işgärleri öz hyzmatdaşçylaryny we müşderilerini tüýs ýürekden ýetip gelýän Täze 2017 ýyl bilen gutlaýar! Bu ýyl bize kän üstünlikleri getirdi, hem-de biziň işimiziň… Все новости
TURKMENTEL-2016
2016-njy ýylyň 28-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde “Türkmentel-2016” atly telearagatnaşyk, telemetriýa, maglumat tilsimatlary we teleradioýaýlym enjamlaryň X Halkara sergisi üstünlikli geçirildi. Serginiň ýokary guramaçylyk derejesini Türkmenistanyň… Все новости
Telekeçileriň halkara konferensiýasyna gatnaşmaklyk
2016-ny ýylyň aprel aýynda, “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda (Türkmenbaşy ş.) telekeçileriň ilkinji halkara konferensiýasy bolup geçdi. Konferensiýa Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň ýolbaşçylary, halkara guramalardan we maliýe… Все новости
QMATIC ŞEREKETINIŇ RESMI HYZMATDAŞY
Ýyldan-ýyla “Dogrulyk” şereketi täze tilsimatlardan peýdalanmakda kämilleşýär. Biz ýene-de bir gezek bäsdeşlige ukyplydygymyzy subut etdik! Biziň şereketimiz Şwesiýanyň Q-MATIC şereketiniň resmi hyzmatdaşy bolup durýar (elektron… Все новости

BIZIŇ KEPILLIKLERIMIZ

ABRAÝYMYZ
Biz diňe öňdebaryjy dünýä öndürijileri tarapyndan öndürilen enjamlaşdyrylyşy ulanýarys. Ýedi ýyllyk kemçiliksiz işimiziň dowamynda biziň hyzmatlarymyz Türkmenistanyň 100-den gowrak müşderisi tarapyndan ýokary baha eýe boldy.
NETIJELILIK
Müşderiniň funksional we ykdysady talaplaryna doly laýyk gelýän, “açaryny towlaýmaly edip tabşyrylýan” iň amatly çözgütleri tiz wagtyň içinde saýlap bereris.
HÜNÄRMENLIK
Biziň ähli hünärmenlerimiz howpsuzlyk ulgamlary bazarynyň öňdebaryjy şereketleri tarapyndan berilen şahadatnamalaryna eýe bolup, olaryň gorag ulgamlaryny işläp taýýarlamak we girizmek boýunça köp ýyllyk tejribeleri bardyr.
GOLDAW
Ähli enjamlaşdyrylyş degişli döwlet edaralarynda ygtyýarlandyrylyp, üç ýyla çenli kepillikleri bardyr. Şeýle hem, bizde öz tehniki ideg hyzmatlaryny hödürleýän merkezimiz bar.

“DOGRULYK HJ” Türkmenistanyň wideo gözegçilik ulgamlarynyň distribýutorlaryny we gurnaýjylaryny özara peýdaly hyzmatdaşlyga çagyrýar!