• en
  • ru
  • tm

QMATIC ŞEREKETINIŇ RESMI HYZMATDAŞY

IMG_12052016_160818

Ýyldan-ýyla “Dogrulyk” şereketi täze tilsimatlardan peýdalanmakda kämilleşýär. Biz ýene-de bir gezek bäsdeşlige ukyplydygymyzy subut etdik! Biziň şereketimiz Şwesiýanyň Q-MATIC şereketiniň resmi hyzmatdaşy bolup durýar (elektron nobatlar).

Qmatic şereketi eýýäm 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda netijeli we ýokary hilli hyzmatlary gurnamak çygrynda dünýä lideri bolup, müşderileriň kanagatlylygyny ýokarlandyrmak üçin çözgütleri hödürleýär.

QMATIC şereketi – nobatlary dolandyrmak işinde ilkinji ädim ädip geçen şereket bolup, şu gün ol müşderilere berilýän hyzmatlaryň hilini dolandyrmak çygryndaky öňdebaryjy şereket bolup durýar. Bu günki gün QMATIC ulgamlary dünýäniň 122 ýurdunda işleýär, QMATIC önümleri we çözgütleri müşderi üçin ýokary derejede oňaýly we amatly ýol taýýarlamaklyga gönüdirilendir. Olar size müşderiniň ugruny çaltlaşdyrmak we dowamly etmek arkaly hyzmatyňyzyň hilini ýokarlandyrmaga mümkinçilik bererler.