“Dogrulyk” kärhananyň işgärleri öz hyzmatdaşçylaryny we müşderilerini tüýs ýürekden ýetip gelýän Täze 2017 ýyl bilen gutlaýar! Bu ýyl bize kän üstünlikleri getirdi, hem-de biziň işimiziň dolandyryş ugrynda ýene bir wajyp döwri bolup geçdi. Biz hyzmatdaşçylarymyzyň we müşderilerimiziň bildirýän ynamy üçin minnetdar we geljekgi ýylda hem netijeli hyzmatdaşlygyň dowam etmegine umyt edýäris. Biz Size we Siziň maşgalaňyza saglyk, bagt we abadançylyk tüýs ýürekden dileýäris! Goý geljekgi täze ýylda Siziň ähli başlangyçlaryňyz üstünlikli geçsin!